Ulga na zakup kasy fiskalnej

Ulga na zakup kasy

 Dla podatników, którzy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej ustawodawca wprowadził możliwość skorzystania z ulgi polegającej na odliczeniu/zwrocie części wydatku jaki na jej zakup ponoszą podatnicy. Ulga ta dotyczy zarówno podatników VAT czynnych (dokonujących rozliczeń VAT) jak i podatników zwolnionych od tego podatku (przedmiotowo lub podmiotowo).Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Z kolei, w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujacych terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem podmiotowo zwolnionym od podatku (do kwoty 150.00 zł), urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika.Należy jednak pamiętać, że kwotę do zwrotu zarówno dla podatników VAT czynnych jak i podatników zwolnionych z VAT przyjmuje się w kwocie netto. W przypadku podatników VAT czynnych podatek naliczony VAT podlega odliczeniu, natomiast podatnicy zwolnieni z podatku kwoty podatku naliczonego nie są uprawnieni odliczyć. Przykład:Podatnik zakupił kasę rejestrującą za kwotę 2.000 zł netto (460 zł VAT). Obecnie zastanawia się jaką część kwoty jest uprawniony odzyskać korzystając z ulgi na zakup kasy fiskalnej.Podatnik uprawniony będzie do ubiegania się o zwrot 90% ceny zakupu (netto), nie więcej niż 700 zł. Zatem, skoro w analizowanym przypadku kwota ta wynosi 1.800 zł = (2000 zł * 90%) i przewyższa limit graniczny, podatnikowi będzie przysługiwał jedynie zwrot w wysokości 700 zł. Dodatkowo, w przypadku gdy ww. podmiot jest podatnikiem VAT czynnym kwotę podatku VAT, tj. 460 zł odliczy w deklaracji VAT-7.

Warunki uprawniające do zastosowania ulgi
Uprawnienie do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej jest obarczone spełnieniem przez podatnika określonych warunków. Podatnik musi rozpocząć ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej w obowiązującym go terminie (np. po utracie zwolnienia z obowiązku prowadzenia rejestracji za pomocą kasy rejestrującej). Omyłkowe późniejsze rozpoczęcie wykazywania obrotu za pomocą urządzenia rejestrującego, uniemożliwia zatem podatnikowi skorzystanie z ulgi na zakup urządzenia fiskalnego.

Kolejnym warunkiem jest zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania o liczbie i miejscu używania kas rejestrujących. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, o ile zgłoszenie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Podatnicy mają także obowiązek dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. W zawiadomieniu tym podatnik jest obowiązany podać miejsce instalacji kasy rejestrującej.

Podatnicy, którzy zechcą skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej zobowiązani są także do posiadania dowodu zapłaty całej należności za zakup kasy rejestrującej.

Przykład

Podatnik dokonał w dniu 10.01.2017 r. zakupu kasy fiskalnej. Otrzymał od sprzedawcy kredyt kupiecki na zakup urządzenia, na podstawie którego termin płatności za kasę upływał w dniu 10.02.2017 r. Podatnik zobowiązanie uregulował 02.02.2017 r. Jednocześnie powziął wątpliwość, czy w przypadku spełnienia pozostałych kryteriów do zastosowania ulgi na zakup kasy fiskalnej, będzie uprawniony do odliczenia tej kwoty już w zakresie deklaracji VAT-7 składanej za styczeń 2017 r.

Nie, bowiem nie posiada dowodu zapłaty (wydatkowania), który potwierdzałby iż podatnik uiścił należność w styczniu 2017 r. Najwcześniej będzie uprawniony do ubiegania się o zwrot wydatkowanej kwoty w lutym 2017 r.

Okres rozliczeniowy, w którym możliwe jest skorzystanie z ulgi na zakup kasy

Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Ponadto należy pamiętać, że kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia, z tytułu zakupu kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50% kwoty określonej w pkt 1 – je?eli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Przykład

Spółka A składa miesięczne deklaracje podatkowe VAT-7. Z początkiem stycznia 2017r. rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej. Dokonała zakupu kasy rejestrującej za kwotę 1.230 zł. Kwotę podatku naliczonego odliczyła z chwilą otrzymania faktury (230 zł). Pozostaje wobec tego kwota 700 zł jaką podatnik może odliczyć w ramach skorzystania z ulgi na zakup tej kasy rejestrującej. Zakładając zatem, że podatnik wypełnił wszystkie kryteria umożliwiające mu skorzystanie z ulgi na zakup kasy rejestrującej przeanalizujmy następujące przypadki:

w styczniu 2011 r. kwota podatku należnego wyniosła 1.000 zł, natomiast kwota podatku naliczonego do odliczenia 900 zł. Ponieważ różnica między podatkiem należnym a naliczonym jest niewielka i wynosi 100 zł, podatnik uprawniony będzie w rozliczeniu za ten okres rozliczeniowy odliczyć 100 zł. Jednocześnie w pozycji dotyczącej ulgi wykaże wartość 175 zł = 25% * 700 zł. Podatnik może rozdysponować przedmiotową nadwyżkę, np. przenosząc ją na następny okres rozliczeniowy.

w lutym 2011 r. kwota podatku należnego wyniosła 3.000 zł, z kolei podatek naliczony 3.200 zł. W konsekwencji, podatnik nie może odliczyć w tym okresie rozliczeniowym kwoty wydatkowanej na zakup urządzenia fiskalnego. Niemniej w deklaracji wykaże wartość 175 zł = 25% * 700 zł, jako kwotę do zwrotu przysługującą mu w danym okresie rozliczeniowym.

w marcu 2011 r. kwota podatku należnego wyniosła 2.200 zł, z kolei podatek naliczony wynosił 1.000 zł. W tym zakresie podatnik może odliczyć pozostałą część kwoty przysługującą mu do odliczenia, tj. 250 zł (700 zł – 100 zł – 175 zł – 175 zł).

Podatnicy zwolnieni przedmiotowo lub podmiotowo z podatku VAT składają w celu uzyskania zwrotu wniosek do właściwego dla rozliczeń podatkowych naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą. Do wniosku podatnik powinien dołączyć także:

1) dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrująca;

3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasa o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasę – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

W przypadku podatników zwolnionych z podatku, zwrot kwoty przysługującej w ramach ulgi dokonywany jest w terminie 25 dni od daty złożenia wniosku przez podatnika.

:: Powyższe informacje nie są źródłem prawa i mają jedynie cel informacyjny ::